Сложные предложения

Предложение, которое состоит из двух или нескольких простых равноправных предложений, называется сложным предложением. Например:
Torpaq qızır, qar əriyir, sular bulanır.
-Земля греется, снег тает, воды мутнеют.
В данном предложении все простые предложения соединяются между собой интонационно.
В азербайджанском языке, так же как и в русском, два или несколько простых предложений могут объединиться в одно сложное по способу сочинения (tabesizlik) и по способу подчинения (tabelilik).

Например: Hava xeyli soyumuşdu, lakin palto geyən az idi. — Резко похолодало, но не все люди одевали пальто. Это сложносочиненное предложение состоит из двух простых предложений, которые соединяются между собой союзом lakin (но).
Простые предложения, образующие сложносочиненное предложение, связываются между собой по смыслу и обозначают:
1. Zaman əlaqəsi (временное отношение). Maşın səslənir, tramvay ötür, radio oxuyurdu. (Машина сигналит, проезжает трамвай, говорит радио). В этом предложении выражена одновременность действий, происходящих в каждом предложении.

2. Ardıcıllıq əlaqəsi (последовательная связь). Sinfin qapısı açıldı, müəllim içəri daxil oldu.(Открылась дверь класса, вошел учитель). В данном предложении выражена последовательность событий, т.е. сначала открылась дверь, затем вошел учитель.

3.  Səbəb-nəticə əlaqəsi (причина-следственная связь). Güglü külək əsdi, yetişmiş meyvələr yerə töküldü. (Подул сильный ветер, спелые фрукты посыпались на землю).

4. Qarşılaşdırma əlaqəsi (связь противительная). Hamı gəlib çıxdı, amma mühazirəçi gəlməmişdi. -Все пришли, но лектора не было.
В таких сложносочиненных предложениях одно явление противопоставляется другому.

5. Aydınlaşdırma əlaqəsi (пояснительная связь). İşəclikdə qızğın iş gedirdi: kimi çala qazır, kimi ağac əkir, kimi ağacları sulayırdı. -На субботнике шла горячая работа: кто-то рыл яму, кто-то сажал деревья, а кто-то поливал их.
В данном предложении вторая часть поясняет мысль, выраженную в первой части.

Сложноподчиненными (tabeli mürəkkəb cümlə) предложениями называется такое предложение, которое состоит из простых предложений, одно из которых находится в зависимости от другого и поясняет его. Например: İqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf etməyimiz göstərdi ki, biz düşmənə qalib gələcəyik. — Наше быстрое экономическое развитие показывает, что мы победим врага.
Здесь первое предложение: İqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf etməyimiz göstərdi (наше быстрое экономическое развитие показывает) — не зависит от второго предложения, но второе предложение biz düşmənə qalib gələcəyik (мы победим врага) — зависит от первого. Оно поясняет дополнение первого предложения.

Из простых предложений, входящих в состав сложноподчиненного предложения, одно называется главным (baş cümlə), а другое придаточным предложением (budaq cümlə).

В азербайджанском языке, так же как и в русском, сложноподчиненное предложение состоит из главного и придаточного предложения.
Главным (baş) называется предложение, которое зависит от другого предложения, а придаточным (budaq) — предложение, которое зависит от главного и поясняет его.
Например: Mən o adam haqqında fikirləşirdim ki, mənim taleyim onun əlində idi (Я думал о том человеке, в руках которого была моя судьба).

 

İgid partizan

İgid partizan küçədəki səs küydən oyandı. O, evin çardağındakı pəncərədən baxdıqda gördü ki, hitlerçilər kənd əhlini meydana toplayırlar. Faşistlər arvadları, uşaqları, qocaları, hətta xəstələri də evlərdən çıxarıb meydana yığırdılar. Həyətlərdəki itlər hürə-hürə faşistlərin üstlərinə atılırdı. Hitlerçilər itləri güllə ilə vurub öldürürdülər. Kəndliləri tüfəng qundaqları ilə itələyirdilər, lakin heç kəs nə zarıyır, nə də qışqırıdı. Qışqıran təkcə faşistlər idi. Kəndlilər isə dinməz-söyləməz meydana toplaşırdılar. Hitlerçilər partizanın harada gizləndiyini soruşduqda adamlar susur, səslərini çıxarmırdılar. Kəndlilər bilirdilər ki, düşmən indi bütün kəndə divan tutacaq. Lakin yerlərində möhkəm dayanmışdılar. Onların arasındabir nəfər də satqın tapılmadı. Bunu görən hitlerçilər kəndlilərə elan etdilər ki, əgər onlar partizanın yerini deməsələr, bütün kəndi yandıracaq, adamları qıracaqlar. Kəndlilər bundan sonra da səslərini çıxarmadılar.
İgid partizan avtomatını hazırladı. O,heçbir günahı olmayan adamların məhv olmasına razı ola bilməzdi. Avtomatdan açılan atəş bir neçə hitlerçini yerə sərdi. Bununla da Mehdi — igid partizan həm kəndi, həm də onun cəsur sakinlərini xilas etdi.

Словарь:

səs-küy — шум
yerə sərmək — сразиться
kənd əhli — крестьяне, сельчане
atəş — огонь
meydan — площадь
xilas etmək — спасать
zarımaq- стонать, охать
sakin — житель
dinməz-söyləməz — молча
çardaq — чердак
satqın — изменник
hitlerçilər — гитлеровцы
möhkəm dayanmaq — держаться крепко
qundaq — здесь: приклад
gizlənmək — прятаться
səs çıxarmaq — подать голос, издавать звук
divan tutmaq — расправляться
qırmaq — перебить
günahı olmayan — невинный
məhv olmaq — погибнуть

Упражнения:
1. Прочтите текст. Выпишите сначала сложносочиненные, а затем сложноподчиненные предложения. Перескажите содержимое текста.

2. Прочитайте слова: соблюдая орфоэпические нормы.Объясните разницу произношения и правописания этих слов.

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *