Виды предложений по цели высказывания и интонации

Виды предложений по цели высказывания и интонации азербайджанского языка
Предложение выражает законченную мысль, которую можно передать одним словом или сочетанием нескольких слов.
Например: Səhərdir (Утро). Gözəldir (Прекрасно). Soyuqdur (Холодно). Payız yaxınlaşır (Приближается осень). Fəhlələr fasiləyə çıxdılar (Рабочие вышли на перерыв).

По своим семантическим и структурным особенностям предложения делятся на различные группы.
По цели высказывания предложения делятся на повествовательные (nəqli) , вопросительные (sual) и побудительные (əmr).

Повествовательное предложение.

В повествовательных предложениях сообщается о каком-нибудь событии и явлении, а также что-то утверждается или отрицается:
Например:
Fermerlər pambığı dövlətə təhlil verdilər
-Фермеры сдали хлопок государству.
Azərin anası xəstəxanada işləyir.
-Мать Азера работает в больнице.
Qatar yavaş-yavaş yerindən tərpəndi.
-Поезд медленно тронулся с места.

В конце повествовательного предложения голос понижается, а на письме ставится точка.

Вопросительное предложение

Вопросительное предложение  — это такое предложение, которое содержит вопрос к собеседнику. Такие предложения характерны для диалога, где вопрос предполагает ответ собеседника и дополняется им.

Например: Sən C.Cabbarlının «Sevil» pyesini oxumusan? — Читал ли ты пьесу Дж.Джабарлы «Севиль»?
Siz Azərbaycan dilində sərbəst danışa bilirsiniz? — Умеете ли вы свободно говорить на азербайджанском языке?

В конце вопросительного предложения голос повышается, а на письме ставится вопросительный знак.

Побудительное предложение

Побудительные предложения выражают приказание, указание, просьбу, распоряжение и т.д.
Например:
1.Texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin!
Соблюдайте правила по технике безопасности.
2.Otur, bit stəkan çay içək, bir az söhbət edək.
Садись, выпьем стакан чаю и немного поговорим.

Упражнения

Ответьте на вопросы повествовательными предложениями:

1.Bu yay harada istirah edəcəksiniz?
2. Elmi işini nə vaxt qurtaracaqsan?
3. Siz sabah nə iş görəcəksiniz?
4. O hansı şəhərdə yaşayır?
5. Ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir?
6. Dərzi nə tikir?

Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. Составьте предложения. Напишите последовательно составленные вопросительные предложения.


1.Zakir Qubada yaşayır. 2. Biz məktəbimizdə canlı quşə düzəltmişik. 3. Arif gitara çalır. 4. Kolya və Kamil ekskursiyadan qayidirlar.

Употребите нижеследующие предложения в повествовательной и вопросительной форме. Объясните интонационные разницы между ними:

1.Firuzə həkimdən soruşdu. 2. Onlar sabah səyahətə gedəcəklər. 3. Abtobus burada dayanır. 4. Akif qardaşına məktub yazır. 5. Belə havada dənizdə çimmək olar.

Прочитайте данные предложения и своей интонацией выделите сначала предложения, содержащие совет, а затем — приказание.

1.Vaxtında işdə ol. 2. Hazırladığın məhsulun keyfiyyətinə həmişə diqqət ver. 3. İş yoldaşlarının xeyirli məsləhətlərinə əməl et. 4. Lazım gəldikdə yoldaşlarına kömək et. 5. İcazəsiz işdən qalma. 6. Kollektivin hörmətini qazanmaöa çalış.

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *